Polityka Prywatności

§1
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych Sprzedawcy przez Stronę (w tym Sklep internetowy) jest GABRIELA WESOŁOWSKA STUDIO FRYZUR GABRIELLA, ul. Grabiszyńska, nr 212, lok. U7, 53-235 Wrocław.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest również zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony (w tym Klientów Sklepu).
 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zgłosić swoje żądanie na adres: studio.gabriella@gmail.com
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek korzystania ze Strony (w tym ze Sklepu).
 9. Administrator nie przetwarza świadomie danych osób poniżej 16 roku życia. Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, przeglądania jej zawartości, skorzystania przez Użytkownika z newslettera dostępnego na Stronie, zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży Towarów (w tym doręczenia zamówionych Towarów), obsługi formularza zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów – zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu – Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, dane dotyczące płatności, dane podane przez Użytkownika w formularzach zakupu, odstąpienia od umowy, w zgłoszeniach reklamacji.
 2. W celach statystycznych i analitycznych dotyczących korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronie, ułatwienia korzystania ze Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administrator przetwarza takie dane jak: dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, czasu spędzanego na każdej podstronie, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, historii wyszukiwania na Stronie, danych przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane adresowe,
  2. dane kontaktowe,
  3. dane dotyczące aktywności na Stronie,
  4. dane dotyczące zamówień w Sklepie
  5. dane dotyczące reklamacji, zwrotów,
  6. dane dotyczące urządzeń,

 

Czas przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, prowadzenia działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.
 2. Usunięcie danych może nastąpić kiedy:
  1. osoba, której dane dotyczą zwróci się do Administratora z prośbą o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę na ich przetwarzanie,
  2. osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań na Stronie ani kontaktu z Administratorem przez ponad 3 lata.
 3. Takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, komunikacja z Użytkownikiem, historia zamówień, mogą być przechowywane przez okres dalszych 3 lat w celu zabezpieczenia roszczeń, w celach dowodowych, oraz w celu rozpatrywania reklamacji.
 4. Dane Użytkowników zbierane za pomocą plików cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia Użytkownika przez Użytkownika.

 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta przy prowadzeniu Strony.
 2. Użytkownik zgadza się na przekazywanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług, z których Administrator korzysta prowadząc Stronę (w tym Sklep) w tym również podmiotom spoza Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty trzecie, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników, to: Google LLC (obsługa komunikacji oraz reklam), Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland LTD z siedzibą w Irlandii (obsługa fanpage’a Sklepu), PayPro S.A. z siedzibą w Polsce, (obsługa płatności – Przelewy24), InPost S.A. z siedzibą w Polsce (obsługa dostaw), Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dostawca serwerów);
  2. organom państwowym, w tym m.in. sądom, prokuraturze, organom administracji publicznej, Policji, Prezesowi UODO, Prezesowi UOKiK i innym instytucjom – na wezwanie.
 3. Kiedy będzie to niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, Administrator zawrze z podmiotem trzecim, któremu przekazuje dane osobowe, umowy powierzenia danych osobowych zapewniającą odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotowi trzeciemu z zachowaniem zasady minimalizacji danych (tj. przekazuje wyłącznie dane niezbędne do zrealizowania celów, w których dane są przetwarzane). Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie jeżeli:
  1. państwa lub organizacje, do których przekazywane są dane osobowe zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczenia dla tych danych,
  2. w państwach tych lub organizacjach obowiązują dające się wyegzekwować prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej.

§2
Polityka Cookies

 1. Podczas przeglądania Strony używane są pliki cookies, zwane dalej Cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony. Ich stosowanie ma na celu umożliwienie poprawnego działania Strony.
 2. Pliki te pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywane przez Użytkownika Strony i na dostosowanie Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 3. Cookies wewnętrzne stosowane na Stronie są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie ma możliwości przedostania się poprzez Cookies wirusów lub oprogramowania złośliwego.
 4. Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Użytkownika w sieci lub czasie korzystania ze Strony.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych plików Cookies pochodzących od partnerów Strony. Lista serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na urządzeniu Użytkownika:
  1. Google LLC. z siedzibą w USA,
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland LTD z siedzibą w Irlandii.

 

Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Strony.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Ten typ plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Ten typ plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

 

Cele stosowania plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, których celem jest zrozumienie sposobu korzystania przez Klientów ze Strony, co umożliwia jej ulepszenie za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • określania profilu Klientów a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy za pośrednictwem narzędzi Google,
 • analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google,
 • popularyzacji Strony w mediach społecznościowych.